ММТХолбооны шагналууд

МОНГОЛЫН МАСТЕР ТОГООЧДЫН ХОЛБООНЫ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР

 

2017 оны 03 -дугаар сарын…..өдөр                    Дугаар                                Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Монголын Мастер Тогоочдын Холбооны дүрмийн  6.1.1.7 заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ :
1. Төрийн бус байгуулагын шагналын журамыг нэгдүгээр, “Салбарын шагналын нэр дэвшүүлэх ажилтны танилцуулага”-ыг  баталсугай.
2. Журмыг 2017 оны 03 дүгээр сарын  –ны өдрөөс мөрдөж ,хяналт тавьж ажиллахыг Монголын Мастер Тогоочдын холбооны дэд ерөнхийлөгч / Р Батбаатар/-т  даалгасугай

ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                            Д. БУЯНДЭЛГЭР

Шагналын журам

 1. Нийтлэг үндэслэл
  1.1 Хоол үйлдвэрлэлийн салбарт олон жил ажиллаж салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулсан Монгол улсын болон гадаад иргэнийг шагнаж болно.
 1. Шагналын ангилал
  2.1 Хоол үйлдвэрлэлийн салбарын шагнал нь дор дурдсан ангилалтай байна.
  2.1.1 Хөдөлмөрийн алдар
  2.1.2 Тэргүүний ажилтан
  2.1.3 Шилдэг залуу
  2.2 Дээрхи шагналуудыг хоол үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж буй

а. Монгол улсын мастер тогооч
б. Ерөнхий тогооч
в. Ахлах тогооч
г. Туслах тогооч
д. Менежер
е. Зохион байгуулагч
ё. Бармен
ж. Зөөгч
з. Үйлчилгээний ажилтан зэрэг багтана.

 1. Шагнал олгох болзол
  • Энэхүү журмын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-т заасан шагналыг ангиллаар, шат дараалан давхардуулалгүй олгоно. Улс, олон улсын хэмжээнд онцгой амжилт гаргасан тохиолдолд удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр болзол харгалзахгүй олгож болно.
  • Шагналыг Монголын мастер тогоочдын холбооноос зохиогдсон үйл ажиллагаанд ,, төлсөн аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтнуудад тодорхойлон олгоно.
  • Монголын мастер тогоочдын холбооны “Хөдөлмөрийн алдар” одонгоор шагнахад дор дурдсан болзлыг харгалзан үзнэ.
   • Тухайн салбарт 18-с доошгүй жил ажиллаж салбараа хөгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулсан.
   • Хариуцсан ажлын үзүүлэлт, чанар, амжилт, бүтээл нь аймаг, хот, улс, олон улсын хэмжээнд үнлэгдсэн ажил мэргэжлийн ур чадвар мэргэжлийн түвшин А, В үнэлгээгээр үнлэгдсэн, ёс зүйн дутагдал гаргаагүй байх.
   • Хоол үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулж, идэвх зүтгэл гаргасан хүмүүсээс шалгаруулан нэрийг нь бичиж гэрчилгээ олгоно.
  • Монголын мастер тогоочдын холбооны “Тэргүүний ажилтан”-аар тухайн салбарт 10-аас доошгүй жил идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажиллаж, ажил үйлсээрээ тэргүүлсэн тодорхой үр бүтээл гаргасан иргэнийг шагнана.
  • Шилдэг залуу” тэмдгийг тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласан иргэнд олгоно.
 1. Шагналд нэр дэвшүүлэх ,тодорхойлолт

4.1.  Шагналд нэр дэвшигч нь энэхүү журмын 2.2,  3.3 , 3.4 , 3.5 заасан болзлыг     хангасан     байна.

4.2   Энэхүү  журмын  3.3 , 3.4 , 3.5 заасан болзлыг хангасан шагналд өмнө шагнагдсан  шагналаас   хойш 2 оос доошгүй жил тогтвортой ажиллаж ,ажлын амжилт бүтээл нь өмнөх түвшнээс ахисан нөхцөлд дараагийн шатны шагналд нэр дэвшинэ.

4.3   Энэ журмын .2,  3.3 , 3.4 , 3.5 заасан болзлыг хангасан шагналд нэр дэвшүүлэх албан хаагч  иргэнийг байгууллага , хамт олны хурлаар хэлэлцэнэ. Хурлын ирц 80-аас доошгүй % байх ба хуралд оролцогчдын дөрөвний гурваас дээших нь нэр дэвшүүлэхийг дэмжсэн бол тухайн ажилтан / иргэн /-ы нэрийг дэвшүүлсэнд тооцож , тодорхойлолт гаргана.

4.4   Аж ахуй нэгж ,байгууллага нь шагнуулах хүний танилцуулага, ажил байдлын тодорхойлолт байгууллагын удирдлага гарын үсэг зурж тамга /тэмдэг/ дарж баталгаажуулна.

4.5  Шагналд нэр дэвшигч дараах материалыг бүрдүүлнэ

4.5.1 Шагнуулах тухай хүсэлт гаргасан албан байгууллагын бичиг

4.5.2 Батлагдсан загварын дагуу анкетыг www.masterchefs.mn болон Монголын мастер тогоочдын холбооны байрнаас ирж авж болно /3х4 хэмжээтэй 1% гэрэл зураг/

4.5.3 Онцгой амжилт гаргасан бол түүнийг гэрчлэх бичиг шийдвэрийн хуулбар

4.5.4 Бусад холбогдох бичиг баримт

4.5.5 Хамт олны хурлын тэмдэглэл

4.5.6 Ажил байдлын тодорхойлолт

4.5.7 Энэхүү журмын 3.1 , 4.5.3 болзлыг хангасан шагналд нэр дэвшигч нь удирдах зөвлөлйн шийдвэрээр шууд олгож болно.

 1. Шагналыг шийдвэрлэх, олгох

5.1 Шагнагдсан хүний тэмдэг, үнэмлэхийг өөрт нь гардуулах буюу, тодорохойлсон байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэн өгнө.
5.2 Шагналд нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг буцаан олгохгүй, архивын нэгж болгон хадгална.
5.3 Одон, медалиар шагнуулахаар ирүүлсэн материалын бүрдэл дутуу байвал түүнд санал өгөхгүйгээр холбогдох байгууллагад буцаана.
5.4  Хоол үйлдвэрлэлийн салбарын  “Хөдөлмөрийн алдар” одонгоор шагнахад 50 000 төгрөг,“ Тэргүүний ажилтан ” одонгоор  шагнахад 45 000 төгрөг, “ Шилдэг залуу “одонгоор шагнахад 40 000 төгрөгийн мөнгөн шагнал тус тус дагалдана. Энэхүү дагалдах мөнгөн шагналыг тухайн хүнийг шагнуулахаар нэр дэвшүүлж тодорхойлсон байгуллага олгоно.

 1. Тэмдэг, үнэмлэхийг нөхөн болон сольж олгох

6.1 Шагнал тэмдэг, үнэмлэхийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд нэг удаа нөхөн олгож болно.
6.2 Нөхөн олгоход дараах материалыг бүрдүүлнэ.
6.2.1 Тэмдэг, үнэмлэх нөхөн олгохыг хүссэн өргөдөл
6.2.2 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
6.2.3 Үнэмлэх үрэгдүүлсэн, зарлуулсан баримт
6.2.4 Мөнгө тушаасан баримт
6.3 Энэ журмын 6.2 заасан баримтыг хянаж үзэх, шагналын тэмдэг, үнэмлэхийг нөхөн олгох тохиолдолд шагналын тэмдэг, үнэмлэхийг хэвлүлсэн зардлыг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэхүйц хэмжээний төлбөрийг байгууллага, иргэнээр гаргуулна.

ММТХолбооны - Хөдөлмөрийн Алдар одон

ММТХолбоны - Тэргүүний Ажилтан одон

ММТХолбоны - Шилдэг залуу одон

ММТХолбооны нэрэмжит өргөмжлөл. ГЭРЭГЭ

ММТХолбоны шилдэг тогоочийн цом

TOP